Súčasný rozvoj spoločnosti je charakterizovaný zvyšujúcimi sa nákladmi na energiu. Dosiahnuť rozumnú spotrebu energie patrí preto dnes k základným cieľom nielen energetického manažmentu, ale aj užívateľov bytov a rodinných domov.

Nevyhnutnosťou šetrenia energiou je v podstate zrejmá každému. Tlak na úsporu energie je o to výraznejší, čím viac stúpajú náklady na nákup energií (teplo, elektrická energia, zemný plyn, uhlie, atď.).

Priemerná spotreba energie v domácnostiach je rozdelená približne takto (%):

Rodinný dom Byt
Vykurovanie 83 64
Príprava teplej vody 8 18
Osvetlenie 4 2
Ostatná spotreba 8 16

Požiadavky na tepelnotechnické parametre domov na bývanie sa stále zvyšujú. Rozhodujúcim parametrom energetickej spotreby domu je jeho spotreba energie na vykurovanie. Spotreba energie na vykurovanie sa chápe ako množstvo energie v palive, ktoré je nutné do budovy priviesť na pokrytie tepelných strát prestupom a vetraním. Ak sa tieto straty čiastočne kryjú pasívnymi solárnymi ziskami a ziskom od osôb a z domácich spotrebičov, spotreba sa príslušne zníži. V spotrebe sú započítané aj straty v účinnosti zdroja tepla.

ROZDELENIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH DOMOV

Energetická spotreba kWh/m2 za rok
Energeticky úsporný dom 50 – 70
Nízkoenergetický dom 15 – 50
Energeticky pasívny dom 5 – 15
Nulový dom 0 – 5

Login

Register

terms & conditions