Účel príspevku

Z Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie vyplýva, že po 31. decembri 2020 všetky nové budovy majú dosiahnuť úroveň výstavby s takmer nulovou potrebou energie. Pre zintenzívnenie výstavby týchto domov sa s účinnosťou od 1. mája 2019 zaviedol nový účel poskytovania príspevku pre rodinné domy, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, ktorý má motivovať vlastníkov k ich výstavbe.

Na čo sa poskytuje príspevok

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie, ktorých právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané po 31. decembri 2014. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku na rodinný dom sú špecifikované v časti Podmienky poskytnutia príspevku.

V akej výške sa poskytuje príspevok

Výška príspevku je pri splnení zákonných podmienok 8 000 eur.

Podmienky poskytnutia

Príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na rodinný dom, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

  • Je budovou s takmer nulovou potrebou energie – jeho primárna energia je v energetickej triede A0
  • Obalové stavebné konštrukcie (obvodový plášť, strešný plášť, vonkajšie otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom) musia vyhovovať podmienkam kladeným na budovy s takmer nulovou potrebou energie, t. j. podmienkam, ktoré budú vyžadované na novú výstavbu od roku 2021
  • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ktorým bol nový rodinný dom prvýkrát odovzdaný do užívania, muselo byť vydané po 31. decembri 2014
  • Má celkovú podlahovú plochu najviac 200 m2.
  • Nachádza sa na území Slovenskej republiky.
  • Je výlučne využívaný na bývanie.
  • Na jeho obstaranie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a nebol poskytnutý príspevok na rodinný dom na základe podanej žiadosti v predchádzajúcich výzvach.

Login

Register

terms & conditions