Ak ste sa rozhodli pre určitý typ rodinného domu od firmy DrevoDom Zvolen, čakajú Vás nasledujúce kroky:

1.   Konzultácie so stavebným úradom

Najskôr klient prerokuje s príslušným stavebným úradom podmienky pre stavbu a vzhľad rodinného domu na vybranom pozemku (sklon striech, garáž a pod.). V prípade, že klient nemá vlastný pozemok, môžeme Vám v niektorých lokalitách s výberom pozemku pomôcť.

2.   Kúpa vhodného stavebného pozemku

3.   Bezplatná cenová ponuka

Prostredníctvom nášho konzultanta si buď vyberiete typ montovaného drevodomu z nášho katalógu, prinesiete si buď vlastný návrh, alebo už hotový projekt od jednej z mnohých projektantských spoločností. Náš konzultant Vás prevedie rozsiahlou analýzou Vašich predstáv a požiadaviek. Dohodnete si úpravy dispozície rodinného domu a predbežný technický rozsah dodávky. Zároveň Vám zástupca firmy spracuje cenovú ponuku, vrátane dopravného a DPH a stanoví predbežný termín realizácie s ohľadom na jeho potreby.

4. Návšteva domu a výroby

Sme radi, keď Vám môžeme ponúknuť možnosť, prezrieť si našu prácu z blízka. Ak chcete získať ucelený obrázok o našej spoločnosti môžete si prezrieť niektorý z práve realizovaných domov, alebo môžete navštíviť priamo našu výrobu, kde to všetko začína.

5.   Financovanie

Montované domy spoločnosti DrevoDom Zvolen možno financovať z vlastných prostriedkov klienta, prostredníctvom hypotéky, alebo iných úverov. V prípade záujmu klienta je možné zabezpečiť finančné poradenstvo renomovanými firmami, alebo priamo so zástupcami jednotlivých bánk.

6.   Zmluva o budúcej zmluve

Po predbežnom súhlase stavebného úradu v mieste realizácie uzavrie klient s firmou DrevoDom Zvolen Zmluvu o budúcej zmluve.

7.   Projektová dokumentácia na stavebné povolenie

Po podpise Zmluvy o budúcej zmluve (po odsúhlasení upravených pôdorysov, pohľadov a ceny) dostane klient vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, rozsah dodávky a reklamačný poriadok.

a)    Projekt základovej dosky a sietí

Klient obdrží výkres tvaru (pôdorys) základovej dosky a výkres vzorových rezov. Potom zaistí miestnym geodetom osadenie vybraného typu domu na pozemok – teda vypracovanie situačného výkresu, výkres základovej dosky (eventuálne projekt suterénu), prípojky inžinierskych sietí vrátane ich prerokovania s ich správcami, výkres spevnených plôch a oplotenia. Týmto postupom získa projekt pre stavebné povolenie.

b)    Stavebné konanie

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požiada klient na príslušnom stavebnom úrade o vydanie stavebného povolenia.

8.    Zmluva o dielo

Po objasnení rozsahu dodávky a ceny uzavrie klient prostredníctvom zástupcu firmy s firmou DrevoDom Zvolen Zmluvu o dielo. Obsahom Zmluvy o dielo je okrem iného typ drevodomu, termín zhotovenia spodnej stavby, termín realizácie, predbežná špecifikácia rozsahu dodávky, cena vrátane dopravného podľa rozsahu dodávky domu, spôsob financovania. Za podmienky splnenia termínov súčinnosti dohodnutých v Zmluve o dielo zo strany klienta garantuje firma DrevoDom Zvolen na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo dohodnutú cenu po celú dobu až do odovzdania drevostavby.

9.    Základová doska

Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia firma DrevoDom Zvolen začne s výstavbou základovej dosky, poprípade ak klient má záujem o výstavbu základovej dosky vo vlastnej réžii, vykoná výstavbu základovej dosky a zaistí vykonanie všetkých prípojok – vody, elektriny, plynu a kanalizácie. Zhotovenie základovej dosky vrátane všetkých prípojok trvá približne jeden mesiac.

10.    Výroba

Po úspešnom prevzatí základovej dosky začína firma DrevoDom Zvolen prípravu výroby, nákup výberových materiálov podľa špecifikácie klienta a následnú výrobu jednotlivých častí rodinného domu.

11.  Montáž a dokončovacie práce

Firma DrevoDom Zvolen zahajuje montáž rodinného domu na pozemku objednávateľa vrátane všetkých remeselných dokončovacích prác súvisiacich s rozsahom dodávky.

12.  Odovzdanie domu

Po dokončení montáže odovzdáva firma DrevoDom Zvolen v dohodnutom termíne drevostavbu objednávateľovi.

13.  Kolaudácia

Kolaudáciu zabezpečuje klient. Firma DrevoDom Zvolen zabezpečuje podklady potrebné pre zaistenie kolaudácie, ktoré sa vzťahujú k dodávke v rozsahu danom Zmluvou o dielo.

V praxi overený čas od rozhodnutia až po nasťahovanie je cca 7 mesiacov.

Doba je len orientačná, podľa plnenia súčinnosti zo strany klienta. Všetky podrobnejšie informácie Vám ochotne poskytnú naši pracovníci.

Login

Register

terms & conditions