Dokončenú stavbu je možné riadne užívať iba po “Kolaudačnom rozhodnutí” , ktoré vydáva ten istý stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. “Kolaudačné konanie” zahajuje stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.

Bez súhlasu stavebného úradu a projektanta nie je možné robiť zmeny projektu počas výstavby. Pri kolaudácii stavebný úrad skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom povolení a s podmienkami územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Doklady potrebné na kolaudáciu RD

Zmeny projektu, vytýčenie a osadenie stavby, vlastnícke vzťahy:

 • Kópia stavebného povolenia vydaného OÚ  – Odbor životného prostredia.
 • Kópie kolaudačných rozhodnutí na podmienené investície – príjazdová komunikácia, novobudované siete a rozvody.
 • Potvrdenie zhotoviteľa, alebo stavebného dozoru, že stavba bola zhotovená v súlade so SP a je bez závad.
 • Ak sa odchýlil v bodoch napojenia, znova sieťarov ako na SP.
 • Doklady kominára o kolaudácii komínov, krbu.
 • PD overená OÚ  – Odbor životného prostredia.
 • Vytyčovací výkres.
 • Stavebný denník.
 • 2 x PD – projekt skutočného vyhotovenia stavby.
 • Geometrický plán overený OÚ  – Katastrálny odbor (ak novostavba, zmena pôdorysu).
 • Ak sa kolauduje aj plot, musí byť súčasťou geodetického zamerania.
 • Vyňatie z poľnohospodárskej pôdy.

Ak sa menili vlastnícke vzťahy, pozemky a pod.:

 • Originál kópie z katastrálnej mapy.
 • Výpis z listu vlastníctva overený OÚ  – Katastrálny odbor, alebo inú právnu listinu, ktorou preukáže, že je právnym nástupcom.

Voda, kanalizácia:

 • VaK – súhlas na odber.
 • Montáž vodomera.
 • Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia – vnútorný rozvod.
 • Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia – vonkajší rozvod.
 • Zápis o vykonanej skúške tesnosti odpadového potrubia.
 • Zápis o vykonanej skúške tesnosti žumpy.

Odpad:

 • OLO – zmluva o odvážaní a zneškodňovaní odpadu – nemusí mať na kolaudáciu, treba pri odovzdaní do užívania.
 • Potvrdenie a likvidácii stavebného odpadu.

Plyn, kúrenie:

 • SPP – súhlas na odber.
 • Osvedčenie o odbornej skúške (revízia) plynového zariadenia.
 • Správa o vykonaní odbornej skúšky plynového zariadenia – východisková skúška.
 • Zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia.
 • Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku k plynovému kotlu, dodávateľ.
 • Certifikát k plynovému kotlu.
 • Zápis o tlakovej skúške vykurovacieho systému.
 • Zápis o vykurovacej skúške vykurovacieho systému.

Login

Register

terms & conditions