ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Pri jednoduchých stavbách je možnosť zlúčenia územného a stavebného konania. Pod jednoduché stavby spadajú prevažne aj rodinné domy.

Zlúčenie územného a stavebného konania je možné v tom prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území, to znamená, že idete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu. V tomto prípade môže stavebník podať ihneď žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie.

STAVEBNÉ POVOLENIE

V žiadosti o vydanie stavebného povolenia bude okrem základných osobných údajov potrebné uviesť:

 • druh, účel a miesto stavby (tieto údaje obsahuje projekt na stavebné povolenie)
 • predpokladaný termín dokončenia stavby
 • meno, priezvisko a adresu projektanta
 • údaj, či sa stavba realizuje dodávateľsky alebo svojpomocne.
 • zoznam účastníkov stavebného konania (teda majiteľov susedných pozemkov, ich mená a adresy)

Okrem toho budete potrebovať tieto dokumenty:

 • kompletná projektová dokumentácia; pokiaľ v obci nie je kanalizácia, budete potrebovať aj dokumentáciu k žumpe. Čistička odpadových vôd dokonca potrebuje samostatné stavebné povolenie.
 • snímku z katastrálnej mapy , ktorú vydá katastrálny úrad (originál nesmie byť starší ako 3 mesiace) so zakreslením a okótovaním objektu projektantom,
 • v prípade, že stavbu realizujete svojpomocne, názov a adresa stavebného dozoru s fotokópiou oprávnenia
 • ak sa stavba bude realizovať dodávateľsky, názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti
 • list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) na preukázanie vlastníckeho práva k pozemku určeného na výstavbu, alebo iný právny dokument oprávňujúci použiť pozemok na výstavbu
 • právoplatné územné rozhodnutie, resp. záväzné stanovisko pre umiestnenie stavby
 • zakreslené inžinierske siete v snímke z katastrálnej mapy
 • vyhlásenie stavebného dozoru alebo oprávnenie firmy (dodávateľa stavby) na vykonávanie stavebné činnosti
 • vyjadrenie vodární
 • vyjadrenie elektrární k projektovej dokumentácii
 • vyjadrenie plynární k projektovej dokumentácii
 • vyjadrenie dotknutých správcov sietí (napr. Slovenských telekomunikácií,)

Pokiaľ plánujete stavať na pozemku, ktorý nie je klasifikovaný ako stavebný pozemok, budete navyše potrebovať vyňatie z pôdneho fondu. Treba na to myslieť vopred, tiež to nejaký čas trvá.
Keď máte toto všetko prichystané, môžete to zaniesť na stavebný úrad. Ten má 30 dní na to, aby to skontroloval, oboznámil ostatných účastníkov a vydal rozhodnutie.

Login

Register

terms & conditions