Pustiť sa do stavby domu je ako vstúpiť do nového sveta. Zrazu sa stretnete s množstvom nových výrazov, ktorým nerozumiete. Pripravili sme si preto pre vás krátky prehľad pojmov, na ktoré počas prípravy a realizácie stavby iste narazíte.

Zastavaná plocha

Zastavaná plocha je plocha stavby, ktorá je v kontakte so zemou. Do zastavanej plochy sa nezapočítavajú prečnievajúce balkóny, nekryté terasy, markízy a prečnievajúca strešná konštrukcia. Do zastavanej plochy sa však počíta kolmý priemet nadzemného podlažia, ak jeho plocha presahuje plochu prízemia.

Obytná plocha

Obytná plocha sa vypočíta súčtom plôch obytných miestností. Obytné miestnosti sú obývacia izba, detská izba, spálňa, pracovňa alebo hosťovská izba. Kuchyňa sa medzi obytné miestnosti započítava v tom prípade, ak je jej plocha viac ako 12 m2.

Úžitková plocha

Súčet podlahovej plochy domu sa nazýva úžitková plocha. Pri viacpodlažnom dome sa počíta súčet plochy miestností všetkých podlaží. Nezapočítajú sa plochy terás, balkónov a podobne.

Podlažie

Podlažie pomenúva jednu úroveň stavby. Vymedzujú ju dve najbližšie horizontálne deliace konštrukcie. Podlažie nie je to isté ako poschodie. Podlažím je tiež prízemie alebo podzemné podlažie.

Podzemné podlažie

Týmto pojmom sa označuje podlažie, ktoré sa nachádza 800 mm a viac pod najvyšším bodom okolitého terénu. Do okolitého terénu sa pritom započítava okolie do vzdialenosti 5 000 mm od obvodu domu.

Nadzemné podlažie

Za nadzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré sa nachádza vo výške 800 mm a viac nad úrovňou upraveného okolitého terénu.

Podkrovie

Podkrovím sa rozumie priestor vymedzený konštrukciou strešného krovu a inými stavebnými konštrukciami. Musí platiť, že je prístupný z posledného nadzemného podlažia a je určený na využitie. Platí tiež, že šikmá konštrukcia strechy sa nachádza aspoň nad tretinou podlahovej plochy a obvodové steny siahajú maximálne do polovice výšky bežného podlažia.

Povala

Povala je priestor, ktorý vymedzuje strešná konštrukcia a nemá účelové využitie. Prístupný je z posledného nadzemného podlažia domu.

Koeficient zastavania

Koeficient zastavania je pomer medzi zastavanou plochou a celkovou plochou pozemku. Maximálnu možnú mieru zastavania určuje územný plán obce. Môže sa pohybovať od 20 do 50 %.

Koeficient voľných plôch

Tento údaj je opakom koeficientu zastavania. Dozviete sa z neho, aký je pomer voľnej plochy vzhľadom na celkovú plochu pozemku.

Koeficient spevnených plôch

Spevnenými plochami sú terasa, chodníky, plocha na parkovanie auta, exteriérové schodisko a odkvapové chodníky. Koeficient spevnených plôch udáva pomer ich plochy a plochy pozemku.

Koeficient zelene

Do koeficientu zelene sa započítavajú všetky vegetačné zelené plochy. Nezapočítavajú sa spevnené plochy, zastavaná plocha ani plocha zelenej strechy.

Uličná čiara

Uličná čiara je hranica, ktorá určuje hranicu zástavby voči ulici. Túto čiaru nie je možné prekročiť okrem prvkov, akým je napríklad balkón. Podmienkou je, aby toto prekročenie bolo povolené územným plánom.

Stavebná čiara

Stavebná čiara určuje hranicu umiestnenia domu s ohľadom na verejný priestor. Od stavebnej čiary je možné ustúpiť smerom do vnútra pozemku, nie je ju však možné prekročiť smerom k ulici. Stavebná čiara je daná územným plánom.

Územný plán obce

Územný plán obce určuje plán usporiadania jej územia. Každý občan do neho môže nahliadnuť na internete alebo stavebnom úrade obce. Územný plán obsahuje všetky informácie o možnostiach a podmienkach stavby na pozemku.

Login

Register

terms & conditions