Severná (nárazníková) zóna: vedľajšie priestory s menšou frekvenciou využívania ako kúpeľňa, záchod, odkladacie a technické priestory, garáže, chodby a schodiská, kde stačia aj malé okná.

Južná (obytná) zóna: často používané miestnosti. Sú umiestnené na slnečnej strane domu a ich veľkoplošné zasklenia umožňujú dostatočné prehrievanie domu v chladnom období roka. Južná (akumulačná) zóna: zimná záhrada pričlenená k obytnej zóne.

Akumulácie tepla

Akumulácia tepla vzniká pri dopade slnečných lúčov na ožiarené teleso z masívneho materiálu. Akumulačné hmoty sa využívajú predovšetkým pre tepelný príspevok v čase jeho deficitu, hlavne v noci, počas zimného a prechodného obdobia. Akumulačná schopnosť domu v spojení s pasívnym využitím slnečnej energie môže znížiť nároky na vykurovanie a chladenie. Vyvážený pomer tepelno-akumulačných hmôt a veľmi dobrých tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa domu zároveň prispieva k vytvoreniu optimálnej vnútornej klímy. Konštrukcie steny, podlahy a stropu by mali byť zhotovené z materiálov s vysokou hustotou a špecifickou kapacitou, ako je betón, tehla, kameň a pod., aby mohli slúžiť ako akumulačné hmoty.

Typy akumulácie

Podľa spôsobu uskladnenia energie:

Primárna akumulácia: slnečné žiarenie dopadá cez okná alebo zimné záhrady na povrch stien a podláh. Podlahy a steny sa postupne zohrievajú a túto energiu následne vyžarujú do miestnosti v podobe tepla. Primárna akumulácie je asi 4-násobne účinnejšia ako sekundárna.

Sekundárna akumulácia: vyžaduje si určitú technológiu. Najčastejšie ide o zohrievanie média (voda, vzduch) v slnečných kolektoroch. Z nich sa ohriate médium odvádza do zásobníkov, kde sa získané teplo uskladní, Nahromadená tepelné energia sa v čase potreby dopravuje na miesto využitia (spotrebiče teplej vody, vykurovacie telesá).

Pasívne solárne prvky

Sú to konštrukcie využívajúce teplo slnka, v ktorých sa energeticky transport medzi kolektorom, zásobníkom a spotrebičom tepla uskutočňuje bez použitia ďalšej mechanickej energie. S ich použitím treba počítať pri navrhovaní domu. Sú dané orientáciou budovy. Závisia od koncepcie domu, jeho pôdorysu (zónovanie) a orientácie. Závisia od tepelnej izolácie a konštrukcie (akumulačná hmota). Popri získavaní tepla ponúkajú ďalšie pobytové priestory (zimná záhrada) a lepšiu akustiku.

Okná

Okná sú najdôležitejším prvkom na ohrievanie domu solárnou energiou. Optimálna veľkosť okien závisí od akumulačných schopností celého systému, celková plocha okien by nemala presiahnuť 25% plochy vonkajších stien a zároveň by nemala prekročiť štvrtinu príslušnej podlahovej plochy. Väčšie okná majú zmysel oba v kombinácií so zásobníkmi, ktoré sa tým nabíjajú prebytočným teplom. Osobitnú pozornosť z tepelnotechnického hľadiska si vyžadujú okná osadené do strešnej roviny (vikiere, strešné okná).

Ochrana pred prehriatím vnútorných priestorov

Letná tepelná ochrana domu zabraňuje vnútornému prehriatiu priestorov. Stavené a konštrukčné prostriedky na ochranu domu pred prehriatím zabezpečujú príjemné vnútorné prostredie v letnom období. Správnymi a dostatočne účinnými opatreniami sa zároveň vylúči potreba klimatizácie.

Ako zabrániť prehrievaniu domu v letnom období: Ochrana presklených plôch pred slnečným žiarením – vonkajšie žalúzie, okenice, rolety, dostatočný presah strechy hlavne nad južnou fasádou, účinná tepelná izolácia strešných rovín a prirodzené tienidlá budovy, napríklad listnaté stromy. Odvádzanie tepla akumulovaného v konštrukciách – priečne prirodzené alebo mechanické vetranie miestností najmä v noci. Obmedzenie produkcie tepla – prevádzka čo najmenšieho množstva spotrebičov.

Login

Register

terms & conditions