Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou z Európskej únie

Európska únia
Ministerstvo dopravy a výstavby
Názov prijímateľa:
DrevoDom – Zvolen s.r.o.
Sídlo prijímateľa:
Kimovská 2341/4, 960 01 Zvolen
Názov projektu:
Inovácia vo výrobe nízkoenergetických montovaných domov
Miesto realizácie projektu:
Detva, katastrálne územie Očová
Výška poskytnutého NFP:
102 653,67 EUR
Stručný opis projektu:
Spoločnosť DrevoDom Zvolen sa zaoberá výrobou nízkoenergetických montovaných drevostavieb a väzníkových krovov. V priebehu výrobného procesu využíva priemyselné technológie, a to v oblasti perspektívnej špecializácie RIS3 SK – Zhodnocovanie domácej surovinovej základne, t.j. produkty drevospracujúceho priemyslu – zvyšovanie pridanej hodnoty produktov v sektoroch priemyselného spracovania dreva a podpora technológií spracovania dreva – výroba nízkoenergetických montovaných drevostavieb a väzníkových krovov.

Hlavným cieľom projektu bola inovácia procesu výroby nízkoenergetických montovaných drevostavieb a väzníkových krovov, s cieľom dosiahnutia hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Inovácia procesu výroby umožnila cez výrobu kvalitnejších produktov, zníženej chybovosti a následných opráv, zvýšenie produktivity práce, zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie, zníženie energetickej náročnosti výroby, zlepšovanie hospodárskeho výsledku a rast konkurencieschopnosti spoločnosti.

Išlo o inováciu procesu, čo sa dosiahlo prostredníctvom obstarania uhlovej skracovacej píly, linky na drevostavby-príslušenstvo a CAD/CAM softvérového systému.

Realizáciou projektu boli dosiahnuté nasledovné merateľné ukazovatele: Počet inovovaných procesov: 2
Fotogaléria:
Galéria
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu:
Hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu:

Login

Register

terms & conditions